(Go to Top Page)

ŻҥǥХ̥ƥΥ ץǥХʪ (23󸦵)
Ժ


   A  C  D  E  F  H  I  K  L  M  N  O  S  T  U  W  X  Y  Z  
          
      
          
          
      
        
          
    
  
  

A

Akahori, Hiroshi (Toshiba Memory)   p. 25 (4-1)
Ang, A. K. R. (̾)   p. 29 (5-1)
Aono, Masashi (Keio Univ.)   (S-6)
Aono, Masashi (Keio Univ.)   p. 41 (S-3)
Araidai, Masaaki (Nagoya Univ.)   p. 155 (P-11)
Araidai, Masaaki (Nagoya Univ./JST-ACCEL)   p. 163 (P-13)
Araidai, Masaaki (Nagoya Univ.)   p. 175 (P-16)
Arima, Kenta (Osaka Univ.)   p. 159 (P-12)
Asai, Hidehiro (AIST)   p. 55 (6-2)
Asayama, Yoshihiro (Chiba Univ.)   p. 115 (P-1)

C

Chikyow, Toyohiro (NIMS)   p. 63 (6-4)
Chikyow, Toyohiro (NIMS, MANA)   p. 187 (P-19)
Chokawa, Kenta (Nagoya Univ.)   p. 163 (P-13)

D

Daimon, Hiroshi (NAIST)   p. 29 (5-1)

E

Ebato, Tatsuya (NAIST)   p. 29 (5-1)
Egawa, Takashi (Nagoya Inst. of Tech.)   p. 91 (8-2)
Endoh, Tetsuo (Tohoku Univ./JST-ACCEL)   p. 163 (P-13)
Endoh, Tetsuo (Tohoku Univ./JST-ACCEL)   p. 219 (P-27)

F

Fujimura, Nobuyuki (Nagoya Univ.)   p. 215 (P-26)
Fujinaka, Akiho (NAIST)   p. 29 (5-1)
Fujishiro, Hiroki (Tokyo Univ. of Science)   p. 131 (P-5)
Fujita, Yuichi (Osaka Univ.)   p. 71 (7-2)
Fukidome, Hirokazu (Tohoku Univ.)   p. 103 (9-1)
Fukuda, Koichi (AIST)   p. 55 (6-2)
Fukuda, Koichi (AIST)   p. 131 (P-5)
Fukumoto, Masashi (Tokyo City Univ.)   p. 79 (7-4)

H

Hamada, Shinya (Hiroshima Univ.)   p. 143 (P-8)
Hamaya, Kohei (Osaka Univ.)   p. 67 (7-1)
Hamaya, Kohei (Osaka Univ.)   p. 71 (7-2)
Hanafusa, Hiroaki (Hiroshima Univ.)   p. 107 (9-2)
Harada, Shinsuke (AIST)   p. 199 (P-22)
Hasegawa, Tsuyoshi (Waseda Univ.)   (S-6)
Hasegawa, Tsuyoshi (Waseda Univ.)   p. 45 (S-4)
Hashimoto, Shuichiro (Waseda Univ.)   p. 21 (3-2)
Hashimoto, Shuichiro (Waseda Univ.)   p. 123 (P-3)
Hashimoto, Shuichiro (Waseda Univ.)   p. 127 (P-4)
Hasunuma, Ryu (Univ. of Tsukuba)   p. 171 (P-15)
Hasunuma, Ryu (Univ. of Tsukuba)   p. 191 (P-20)
Hasunuma, Ryu (Univ. of Tsukuba)   p. 195 (P-21)
Hasunuma, Ryu (Univ. of Tsukuba)   p. 223 (P-28)
Hatakeyama, Tetsuo (AIST)   p. 199 (P-22)
Hatta, Naoki (SICOXS)   p. 99 (8-4)
Hattori, Junichi (AIST)   p. 55 (6-2)
Hattori, Junichi (AIST)   p. 131 (P-5)
Hidaka, Hideto (Renesas Electronics)   p. 13 (2-1)
Higa, Yudai (NAIST)   p. 29 (5-1)
Higashi, Seiichiro (Hiroshima Univ.)   p. 107 (9-2)
Higashi, Seiichiro (Hiroshima Univ.)   p. 143 (P-8)
Higashiwaki, Masataka (NICT)   p. 99 (8-4)
Himeda, Yuya (Waseda Univ.)   p. 21 (3-2)
Himeda, Yuya (Waseda Univ.)   p. 123 (P-3)
Himeda, Yuya (Waseda Univ.)   p. 127 (P-4)
Horiba, Koji (KEK)   p. 103 (9-1)
Hoshii, Takuya (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 167 (P-14)
Hoshii, Takuya (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 211 (P-25)
Hosoi, Takuji (Osaka Univ.)   p. 9 (1-3)
Hosoi, Takuji (Osaka Univ.)   p. 151 (P-10)
Hosoo, Kohei (Osaka Univ.)   p. 159 (P-12)

I

Iitsuka, Nozomu (Univ. of Tsukuba)   p. 195 (P-21)
Ike, Shinichi (Nagoya Univ.)   p. 75 (7-3)
Ikeda, Mitsuhisa (Nagoya Univ.)   p. 91 (8-2)
Ikeda, Mitsuhisa (Nagoya Univ.)   p. 95 (8-3)
Ikeda, Mitsuhisa (Nagoya Univ.)   p. 155 (P-11)
Ikeda, Mitsuhisa (Nagoya Univ.)   p. 215 (P-26)
Ikeda, Naoki (NIMS)   p. 63 (6-4)
Ikeda, Naoki (NIMS)   p. 183 (P-18)
Ikegami, Tsutomu (AIST)   p. 55 (6-2)
Ikenoue, Hiroshi (Kyushu Univ.)   p. 143 (P-8)
Inoue, Keitaro (Osaka Univ.)   p. 9 (1-3)
Inoue, Keitaro (Osaka Univ.)   p. 151 (P-10)
Ishibashi, Keiji (COMET)   p. 187 (P-19)
Ito, Koichi (Nagoya Univ.)   p. 155 (P-11)
Ito, Ryota (Osaka Univ.)   p. 159 (P-12)
Itoh, Kohei (Keio Univ.)   p. 79 (7-4)
Iwai, Hiroshi (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 167 (P-14)
Iwai, Hiroshi (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 211 (P-25)
Iwamuro, Noriyuki (Univ. of Tsukuba)   p. 199 (P-22)

K

Kageshima, Hiroyuki (Shimane Univ./JST-ACCEL)   p. 163 (P-13)
Kageshima, Hiroyuki (Shimane Univ./JST-ACCEL)   p. 219 (P-27)
Kajino, Yuta (Univ. of Hyogo)   p. 33 (5-2)
Kakushima, Kuniyuki (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 167 (P-14)
Kakushima, Kuniyuki (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 211 (P-25)
Kaneda, Yuichi (Nagoya Univ.)   p. 75 (7-3)
Kanematsu, Masayuki (Nagoya Univ.)   p. 75 (7-3)
Kasai, Seiya (Hokkaido Univ.)   p. 1 (1-1)
Kato, Kimihiko (Univ. of Tokyo)   p. 5 (1-2)
Kato, Yukako (AIST)   p. 203 (P-23)
Kawai, Kentaro (Osaka Univ.)   p. 159 (P-12)
Kawamura, Hiroaki (Univ. of Tsukuba)   p. 191 (P-20)
Ke, Mengnan (Univ. of Tokyo)   p. 83 (7-5)
Kobayashi, Masaharu (Univ. of Tokyo)   p. 51 (6-1)
Kobayashi, Takayuki (Samco)   p. 91 (8-2)
Komatani, Tsutomu (Sumitomo Electric Industries Device Innovations)   p. 103 (9-1)
Konishi, Keita (Tokyo Univ. of Agri. and Tech.)   p. 99 (8-4)
Konno, Shun (Tokyo Univ. of Science)   p. 103 (9-1)
Konoshima, Shiori (Tokyo City Univ.)   p. 147 (P-9)
Kotsugi, Masato (Tokyo Univ. of Science)   p. 103 (9-1)
Kouchi, Tsuyoshi (Sumitomo Electric Industries)   p. 103 (9-1)
Kubo, Toshiharu (Nagoya Inst. of Tech.)   p. 91 (8-2)
Kumada, Takehiro (Waseda Univ.)   p. 127 (P-4)
Kuramata, Akito (Tamura)   p. 99 (8-4)
Kurosawa, Masashi (Nagoya Univ.)   p. 155 (P-11)

L

Lin, Chia-Hung (NICT)   p. 99 (8-4)

M

Machida, Masatake (Scienta Omicron)   p. 33 (5-2)
Machida, Ryuto (Tokyo Univ. of Science)   p. 131 (P-5)
Maeda, Tatsurou (AIST)   p. 131 (P-5)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 91 (8-2)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 95 (8-3)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 155 (P-11)
Makihara, Katsunori (Nagoya Univ.)   p. 215 (P-26)
Makino, Toshiharu (AIST)   p. 203 (P-23)
Matsui, Hiroaki (Univ. of Tokyo)   p. 5 (1-2)
Matsukawa, Takashi (AIST)   p. 21 (3-2)
Matsukawa, Takashi (AIST)   p. 59 (6-3)
Matsukawa, Takashi (AIST)   p. 123 (P-3)
Matsukawa, Takashi (AIST)   p. 127 (P-4)
Matsuki, Takeo (Waseda Univ./AIST)   p. 21 (3-2)
Matsuoka, Ryotaro (Keio Univ.)   p. 79 (7-4)
Mesaki, Kohei (Waseda Univ.)   p. 127 (P-4)
Migita, Shinji (AIST)   p. 55 (6-2)
Migita, Shinji (AIST)   p. 59 (6-3)
Minami, Ouki (Osaka Univ.)   p. 159 (P-12)
Mineoi, Susumu (Mazda)   p. 33 (5-2)
Miyajima, Takeshi (Nagoya Univ.)   p. 175 (P-16)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 91 (8-2)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 95 (8-3)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 155 (P-11)
Miyazaki, Seiichi (Nagoya Univ.)   p. 215 (P-26)
Mizuno, Isao (SPring-8 Service)   p. 33 (5-2)
Mizutani, Kazuto (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 167 (P-14)
Morie, Takashi (Kyushu Inst. of Tech.)   (S-6)
Morie, Takashi (Kyushu Inst. of Tech.)   p. 37 (S-2)
Morimoto, Natsuki (NAIST)   p. 29 (5-1)
Morita, Kazuho (NAIST)   p. 29 (5-1)
Motoyama, Shinichi (Samco)   p. 91 (8-2)
Muneta, Iriya (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 167 (P-14)
Muneta, Iriya (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 211 (P-25)
Murakami, Hideki (National Inst. of Tech., Kurume College)   p. 143 (P-8)

N

Nabatame, Toshihide (NIMS/JST CREST)   p. 63 (6-4)
Nabatame, Toshihide (NIMS)   p. 183 (P-18)
Nagamura, Naoka (NIMS)   p. 103 (9-1)
Nagasawa, Riki (Chiba Univ.)   p. 115 (P-1)
Nagata, Takahiro (NIMS, MANA)   p. 187 (P-19)
Nagura, Takuya (Nagoya Univ.)   p. 163 (P-13)
Naito, Takahiro (Osaka Univ.)   p. 71 (7-2)
Nakajima, Yuta (Tokyo Univ. of Science)   p. 131 (P-5)
Nakamura, Masayuki (Samco)   p. 91 (8-2)
Nakashima, Keisuke (Nagoya Univ.)   p. 139 (P-7)
Nakatsuka, Osamu (Nagoya Univ.)   p. 75 (7-3)
Nakatsuka, Osamu (Nagoya Univ.)   p. 139 (P-7)
Nakayama, Takashi (Chiba Univ.)   p. 115 (P-1)
Nakayama, Takashi (Chiba Univ.)   p. 119 (P-2)
Nakayama, Takashi (Chiba Univ.)   p. 135 (P-6)
Nakazawa, Yuto (Univ. of Tsukuba)   p. 223 (P-28)
Nguyen, Xuan Truyen (Nagoya Univ.)   p. 91 (8-2)
Nguyen, Xuan Truyen (Nagoya Univ./National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 95 (8-3)
Nishimoto, Toshiki (Chiba Univ.)   p. 135 (P-6)
Nishiyama, Nobuhiko (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 227 (T-1)
Nohira, Hiroshi (Tokyo City Univ.)   p. 79 (7-4)
Nohira, Hiroshi (Tokyo City Univ.)   p. 147 (P-9)
Nohira, Hiroshi (Tokyo City Univ.)   p. 203 (P-23)
Nose, Soichi (SPring-8 Service)   p. 33 (5-2)

O

Oba, Shunsuke (Waseda Univ.)   p. 21 (3-2)
Oba, Shunsuke (Waseda Univ.)   p. 123 (P-3)
Oba, Shunsuke (Waseda Univ.)   p. 127 (P-4)
Ogasawara, Masataka (Waseda Univ.)   p. 17 (3-1)
Ogawa, Shingo (Toray Research Center)   p. 207 (P-24)
Ogura, Atsushi (Meiji Univ.)   p. 63 (6-4)
Ogura, Atsushi (Meiji Univ.)   p. 111 (9-3)
Ogura, Atsushi (Meiji Univ.)   p. 187 (P-19)
Ohi, Akihiko (NIMS)   p. 63 (6-4)
Ohi, Akihiko (NIMS)   p. 183 (P-18)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 91 (8-2)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 95 (8-3)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 155 (P-11)
Ohta, Akio (Nagoya Univ.)   p. 215 (P-26)
Oka, Hiroshi (Osaka Univ.)   p. 9 (1-3)
Oka, Hiroshi (Osaka Univ.)   p. 151 (P-10)
Okada, Kenji (TowerJazz Panasonic Semiconductor Company)   (S-1)
Okamoto, Dai (Univ. of Tsukuba)   p. 199 (P-22)
Omika, Keiichi (Tohoku Univ.)   p. 103 (9-1)
Onaya, Takashi (Meiji Univ./NIMS)   p. 63 (6-4)
Oshima, Masaharu (Univ. of Tokyo)   p. 103 (9-1)
Ota, Hiroyuki (AIST)   p. 55 (6-2)
Ota, Hiroyuki (AIST)   p. 59 (6-3)
Ozawa, Koudai (Univ. of Tsukuba)   p. 171 (P-15)

S

Sagawa, Tatsurou (Samco)   p. 91 (8-2)
Sakashita, Mitsuo (Nagoya Univ.)   p. 75 (7-3)
Sakashita, Mitsuo (Nagoya Univ.)   p. 139 (P-7)
Sano, Ryosuke (Tokyo City Univ.)   p. 79 (7-4)
Sano, Ryousuke (Tokyo City Univ.)   p. 147 (P-9)
Sano, Yasuhisa (Osaka Univ.)   p. 159 (P-12)
Sawa, Akihito (AIST)   p. 59 (6-3)
Sawamoto, Naomi (Meiji Univ.)   p. 63 (6-4)
Sawano, Kentarou (Tokyo City Univ.)   p. 71 (7-2)
Sawano, Kentarou (Tokyo City Univ.)   p. 79 (7-4)
Sawano, Kentarou (Tokyo City Univ.)   p. 147 (P-9)
Seki, Hirofumi (Toray Research Center)   p. 207 (P-24)
Senami, Masato (Kyoto Univ.)   p. 179 (P-17)
Shibuya, Keisuke (AIST)   p. 59 (6-3)
Shigesawa, Eriko (Tokyo City Univ.)   p. 79 (7-4)
Shih, Hongan (Panasonic)   p. 87 (8-1)
Shimizu, Mitsuaki (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 91 (8-2)
Shimizu, Mitsuaki (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 95 (8-3)
Shimura, Takayoshi (Osaka Univ.)   p. 9 (1-3)
Shimura, Takayoshi (Osaka Univ.)   p. 151 (P-10)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ./JST-ACCEL)   p. 163 (P-13)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ.)   p. 175 (P-16)
Shiraishi, Kenji (Nagoya Univ./JST-ACCEL)   p. 219 (P-27)
Shirakawa, Hiroki (Nagoya Univ.)   p. 163 (P-13)
Shirakawa, Hiroki (Nagoya Univ.)   p. 175 (P-16)
Sometani, Mitsuru (AIST)   p. 199 (P-22)
Suda, Kohei (Meiji Univ.)   p. 111 (9-3)
Sudo, Motoki (SPring-8 Service)   p. 33 (5-2)
Suemitsu, Maki (Tohoku Univ.)   p. 103 (9-1)
Sumida, Hirosuke (Mazda)   p. 33 (5-2)
Suwa, Akira (Gigaphoton/Kyushu Univ.)   p. 143 (P-8)
Suzuki, Setsu (COMET)   p. 187 (P-19)

T

Tabata, Hitoshi (Univ. of Tokyo)   p. 5 (1-2)
Takagi, Shinichi (Univ. of Tokyo)   p. 5 (1-2)
Takagi, Shinichi (Univ. of Tokyo)   p. 83 (7-5)
Takahashi, Hirokazu (Univ. of Tokyo)   (S-6)
Takahashi, Hirokazu (Univ. of Tokyo)   p. 47 (S-5)
Takahashi, Kenichiro (COMET)   p. 187 (P-19)
Takahashi, Tokio (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 91 (8-2)
Takahashi, Tokio (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 95 (8-3)
Takahashi, Yoshinobu (Tokyo Univ. of Science)   p. 103 (9-1)
Takaku, Yoshitaka (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 211 (P-25)
Takeda, Sakura Nishino (NAIST)   p. 29 (5-1)
Takenaka, Mitsuru (Univ. of Tokyo)   p. 5 (1-2)
Takenaka, Mitsuru (Univ. of Tokyo)   p. 83 (7-5)
Takeuchi, Wakana (Nagoya Univ.)   p. 75 (7-3)
Takeuchi, Wakana (Nagoya Univ.)   p. 139 (P-7)
Takezawa, Hiroki (Waseda Univ.)   p. 127 (P-4)
Takizawa, Kohei (Tokyo City Univ.)   p. 203 (P-23)
Tanahashi, Yusaku (Toray Research Center)   p. 207 (P-24)
Taoka, Noriyuki (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 91 (8-2)
Taoka, Noriyuki (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 95 (8-3)
Tatejima, Kouta (Meiji Univ./NIMS MANA)   p. 187 (P-19)
Tateno, Yasunori (Sumitomo Electric Industries)   p. 103 (9-1)
Terada, Takuya (Waseda Univ.)   p. 17 (3-1)
Todo, Daichi (Hiroshima Univ.)   p. 107 (9-2)
Tomita, Mitsuhiro (TOSHIBA/Corporate R&D Center)   p. 111 (9-3)
Tomita, Motohiro (Waseda Univ.)   p. 17 (3-1)
Tomita, Takashi (Osaka Univ.)   p. 9 (1-3)
Toriumi, Akira (Univ. of Tokyo)   p. 55 (6-2)
Toriumi, Akira (Univ. of Tokyo)   p. 59 (6-3)
Toyoda, Satoshi (Kyoto Univ.)   p. 33 (5-2)
Tsukahara, Makoto (Osaka Univ.)   p. 71 (7-2)
Tsukishima, Kazuma (Kyoto Univ.)   p. 179 (P-17)
Tsutsui, Kazuo (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 29 (5-1)
Tsutsui, Kazuo (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 167 (P-14)
Tsutsui, Kazuo (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 211 (P-25)

U

Uchida, Noriyuki (AIST)   p. 131 (P-5)
Usuda, Koji (TOSHIBA/Corporate R&D Center)   p. 111 (9-3)

W

Wakabayashi, Hitoshi (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 167 (P-14)
Watanabe, Heiji (Osaka Univ.)   p. 9 (1-3)
Watanabe, Heiji (Osaka Univ.)   p. 151 (P-10)
Watanabe, Shinya (Tamura)   p. 99 (8-4)
Watanabe, Takanobu (Waseda Univ.)   p. 17 (3-1)
Watanabe, Takanobu (Waseda Univ.)   p. 21 (3-2)
Watanabe, Takanobu (Waseda Univ.)   p. 123 (P-3)
Watanabe, Takanobu (Waseda Univ.)   p. 127 (P-4)
Wkabayashi, Hitoshi (Tokyo Inst. of Tech.)   p. 211 (P-25)

X

Xu, Mao (Waseda Univ.)   p. 127 (P-4)
Xu, Yibin (NIMS)   p. 123 (P-3)

Y

Yaegashi, Seiji (Sumitomo Electric Industries)   p. 103 (9-1)
Yagi, Kuniaki (SICOXS)   p. 99 (8-4)
Yajima, Takeaki (Univ. of Tokyo)   (S-1)
Yajima, Yuji (Shimane Univ.)   p. 219 (P-27)
Yamada, Hiroyuki (AIST)   p. 59 (6-3)
Yamada, Hisashi (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 91 (8-2)
Yamada, Hisashi (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 95 (8-3)
Yamada, Michihiro (Osaka Univ.)   p. 71 (7-2)
Yamada, Shinya (Osaka Univ.)   p. 71 (7-2)
Yamada, Toshikazu (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 91 (8-2)
Yamamoto, Taishi (Nagoya Univ./National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (GaN-OIL))   p. 95 (8-3)
Yamamoto, Tomoki (Univ. of Hyogo)   p. 33 (5-2)
Yamasaki, Satoshi (AIST)   p. 203 (P-23)
Yamato, Ryo (Waseda Univ.)   p. 21 (3-2)
Yamato, Ryo (Waseda Univ.)   p. 123 (P-3)
Yamato, Ryo (Waseda Univ.)   p. 127 (P-4)
Yamazaki, Shota (Chiba Univ.)   p. 119 (P-2)
Yano, Hiroshi (Univ. of Tsukuba)   p. 199 (P-22)
Yokogawa, Ryo (Meiji Univ.)   p. 123 (P-3)
Yokoyama, Kazushi (Univ. of Hyogo)   p. 33 (5-2)
Yoneda, Masatoshi (NAIST)   p. 29 (5-1)
Yoshiki, Masahiko (TOSHIBA/Corporate R&D Center)   p. 111 (9-3)

Z

Zaima, Shigeaki (Nagoya Univ.)   p. 75 (7-3)
Zaima, Shigeaki (Nagoya Univ.)   p. 139 (P-7)
Zhan, Tianzhuo (Waseda Univ.)   p. 123 (P-3)
Zhan, Tianzhuo (Waseda Univ.)   p. 127 (P-4)
Zhang, Xufang (Univ. of Tsukuba)   p. 199 (P-22)

()   (S-6)
()   p. 41 (S-3)
(ǥ)   p. 25 (4-1)
()   p. 55 (6-2)
()   p. 115 (P-1)
ʿ (̾)   p. 155 (P-11)
ʿ (̾/JST-ACCEL)   p. 163 (P-13)
ʿ (̾)   p. 175 (P-16)
ͭ ()   p. 159 (P-12)

˾ ()   p. 195 (P-21)
ʰ (̾)   p. 75 (7-3)
Ӿ ()   p. 55 (6-2)
ľ (NIMS)   p. 63 (6-4)
ľ (NIMS)   p. 183 (P-18)
(̾)   p. 91 (8-2)
(̾)   p. 95 (8-3)
(̾)   p. 155 (P-11)
(̾)   p. 215 (P-26)
Ӿ ()   p. 143 (P-8)
ж (å)   p. 187 (P-19)
ƣ (̾)   p. 155 (P-11)
ƣ ʿ ()   p. 79 (7-4)
ƣ μ ()   p. 159 (P-12)
Ϻ ()   p. 9 (1-3)
Ϻ ()   p. 151 (P-10)
(칩)   p. 167 (P-14)
(칩)   p. 211 (P-25)
似 ()   p. 199 (P-22)

()   p. 111 (9-3)
()   p. 131 (P-5)

(̾)   p. 91 (8-2)
ȸ ã (NAIST)   p. 29 (5-1)
ƣ ůϺ (/JST-ACCEL)   p. 163 (P-13)
ƣ ůϺ (/JST-ACCEL)   p. 219 (P-27)

ɧ (NIMS)   p. 63 (6-4)
ɧ (NIMS)   p. 183 (P-18)
(̾)   p. 91 (8-2)
(̾)   p. 95 (8-3)
(̾)   p. 155 (P-11)
(̾)   p. 215 (P-26)
͵Ƿ ()   p. 55 (6-2)
͵Ƿ ()   p. 59 (6-3)
()   p. 21 (3-2)
()   p. 123 (P-3)
()   p. 127 (P-4)
()   p. 103 (9-1)
()   p. 9 (1-3)
()   p. 151 (P-10)
޸ ()   p. 17 (3-1)
(ѥʥ˥å㥺 ߥ)   (S-1)
()   p. 199 (P-22)
()   p. 207 (P-24)
̺ ()   p. 63 (6-4)
̺ ()   p. 111 (9-3)
̺ ()   p. 187 (P-19)
߷ ()   p. 171 (P-15)
()   p. 103 (9-1)
(/NIMS)   p. 63 (6-4)

̴ ()   p. 83 (7-5)
ˮǷ (칩)   p. 167 (P-14)
ˮǷ (칩)   p. 211 (P-25)
Ƿ (纬/JST-ACCEL)   p. 163 (P-13)
Ƿ (纬/JST-ACCEL)   p. 219 (P-27)
()   p. 1 (1-1)
ͺ (ʼ˸Ω)   p. 33 (5-2)
ƣ ɧ ()   p. 5 (1-2)
ƣ ͭ ()   p. 203 (P-23)
͵ (̾)   p. 75 (7-3)
(̾)   p. 75 (7-3)
Ϻ ()   p. 159 (P-12)
¼ ()   p. 191 (P-20)

(̾)   p. 91 (8-2)
(̾/GaN-OIL)   p. 95 (8-3)
(̾)   p. 91 (8-2)
()   p. 127 (P-4)
ϯ ()   p. 99 (8-4)
߷ (̾)   p. 155 (P-11)

(ͧŵ)   p. 103 (9-1)
()   p. 103 (9-1)
()   p. 99 (8-4)
ֿ (Ի)   p. 147 (P-9)
Ƿ (ॳ)   p. 91 (8-2)
()   p. 51 (6-1)
ë ̳ (ͧŹǥХΥ١)   p. 103 (9-1)
Ȼ ()   p. 103 (9-1)

(̾)   p. 75 (7-3)
(̾)   p. 139 (P-7)
䲼 (̾)   p. 75 (7-3)
䲼 (̾)   p. 139 (P-7)
ãϺ (ॳ)   p. 91 (8-2)
ٵ ()   p. 159 (P-12)
ɲ (Ի)   p. 79 (7-4)
ɲ (Ի)   p. 147 (P-9)
߷ ()   p. 59 (6-3)
߷ Ϻ (Ի)   p. 71 (7-2)
߷ Ϻ (Ի)   p. 79 (7-4)
߷ Ϻ (Ի)   p. 147 (P-9)
߷ ľ ()   p. 63 (6-4)

(ѥʥ˥å)   p. 87 (8-1)
߷ (Ի)   p. 79 (7-4)
ë ()   p. 59 (6-3)
(GaN-OIL)   p. 91 (8-2)
(GaN-OIL)   p. 95 (8-3)
¼ ͸ ()   p. 9 (1-3)
¼ ͸ ()   p. 151 (P-10)
ƥ󥾥 ()   p. 123 (P-3)
ŷ ()   p. 127 (P-4)
(NIMS)   p. 123 (P-3)
()   p. 127 (P-4)
(̾/JST-ACCEL)   p. 163 (P-13)
(̾)   p. 175 (P-16)
(̾/JST-ACCEL)   p. 219 (P-27)
͵ (̾)   p. 163 (P-13)
͵ (̾)   p. 175 (P-16)

ô ()   p. 103 (9-1)
(å)   p. 187 (P-19)
ʿ ()   p. 111 (9-3)
ƣ (ץ󥰥ȥӥ)   p. 33 (5-2)
ʹ (ޥĥ)   p. 33 (5-2)
ˬ (եȥ/)   p. 143 (P-8)

ʸ ()   p. 207 (P-24)
()   p. 179 (P-17)

ë ()   p. 199 (P-22)

(NAIST)   p. 29 (5-1)
IJ Ƿ (GaN-OIL)   p. 91 (8-2)
IJ Ƿ (GaN-OIL)   p. 95 (8-3)
()   p. 5 (1-2)
()   p. 83 (7-5)
ʹ (칩)   p. 211 (P-25)
ⶶ Ϻ (å)   p. 187 (P-19)
ⶶ (GaN-OIL)   p. 91 (8-2)
ⶶ (GaN-OIL)   p. 95 (8-3)
ⶶ ()   (S-6)
ⶶ ()   p. 47 (S-5)
ⶶ Ī ()   p. 103 (9-1)
ʿ (Ի)   p. 203 (P-23)
² (̾)   p. 75 (7-3)
² (̾)   p. 139 (P-7)
߷ ()   p. 127 (P-4)
(NAIST)   p. 29 (5-1)
()   p. 5 (1-2)
()   p. 83 (7-5)
Ω (/NIMS)   p. 187 (P-19)
(ͧŵ)   p. 103 (9-1)
ê ͥ ()   p. 207 (P-24)
Ȫ ()   p. 5 (1-2)

ε ˭͵ (NIMS)   p. 63 (6-4)
ε ˭͵ (NIMS)   p. 187 (P-19)
ĥ ˧ ()   p. 199 (P-22)
Ĺ (̾)   p. 163 (P-13)

͸ ()   p. 71 (7-2)
()   p. 179 (P-17)
(칩)   p. 29 (5-1)
(칩)   p. 167 (P-14)
(칩)   p. 211 (P-25)

()   p. 17 (3-1)

Ʋ ()   p. 107 (9-2)
()   p. 9 (1-3)
͵ ()   p. 111 (9-3)
͵ ()   p. 17 (3-1)
˭ һ ()   p. 33 (5-2)
Ļ ()   p. 55 (6-2)
Ļ ()   p. 59 (6-3)

ƣ ()   p. 71 (7-2)
߷ ͥ ()   p. 223 (P-28)
Ĺ߷ Ω ()   p. 115 (P-1)
ͤ (̾)   p. 139 (P-7)
ͤ ()   p. 131 (P-5)
Ĺ (NIMS)   p. 187 (P-19)
(̾)   p. 75 (7-3)
(̾)   p. 139 (P-7)
¼ ľ (NIMS)   p. 103 (9-1)
¼ (ॳ)   p. 91 (8-2)
滳 δ ()   p. 115 (P-1)
滳 δ ()   p. 119 (P-2)
滳 δ ()   p. 135 (P-6)
̾ (̾)   p. 163 (P-13)
ӽ (NIMS/JST CREST)   p. 63 (6-4)
ӽ (NIMS)   p. 183 (P-18)

ӵ ()   p. 135 (P-6)
ɧ (칩)   p. 227 (T-1)

ڻ (ץ󥰥ȥӥ)   p. 33 (5-2)
ʿ (Ի)   p. 79 (7-4)
ʿ (Ի)   p. 147 (P-9)
ʿ (Ի)   p. 203 (P-23)

Ϻ ()   p. 21 (3-2)
Ϻ ()   p. 123 (P-3)
Ϻ ()   p. 127 (P-4)
ϡ δ ()   p. 171 (P-15)
ϡ δ ()   p. 191 (P-20)
ϡ δ ()   p. 195 (P-21)
ϡ δ ()   p. 223 (P-28)
Ĺë ()   (S-6)
Ĺë ()   p. 45 (S-4)
ȫ ů ()   p. 199 (P-22)
Ȭ ľ (å)   p. 99 (8-4)
߰ ()   p. 55 (6-2)
߰ ()   p. 131 (P-5)
˼ ()   p. 107 (9-2)
()   p. 143 (P-8)
Ͳ ʿ ()   p. 67 (7-1)
Ͳ ʿ ()   p. 71 (7-2)
()   p. 199 (P-22)

ͧ (NAIST)   p. 29 (5-1)
Ϻ ()   p. 107 (9-2)
Ϻ ()   p. 143 (P-8)
(NICT)   p. 99 (8-4)
(ͥ쥯ȥ˥)   p. 13 (2-1)
ɱ ͪ ()   p. 21 (3-2)
ɱ ͪ ()   p. 123 (P-3)
ɱ ͪ ()   p. 127 (P-4)

α ()   p. 103 (9-1)
ʡ ()   p. 55 (6-2)
ʡ ()   p. 131 (P-5)
ʡ (Ի)   p. 79 (7-4)
ƣ  ()   p. 131 (P-5)
ƣ ͵ ()   p. 71 (7-2)
ƣ (NAIST)   p. 29 (5-1)
ƣ¼ (̾)   p. 215 (P-26)

(칩)   p. 167 (P-14)
(칩)   p. 211 (P-25)
ٰ  ()   p. 9 (1-3)
ٰ  ()   p. 151 (P-10)
ʿ ()   p. 159 (P-12)
پ (⥨ͥ륮®︦浡)   p. 103 (9-1)

äϺ ()   p. 131 (P-5)
()   p. 203 (P-23)
Ҹ ŵ (̾)   p. 91 (8-2)
Ҹ ŵ (̾)   p. 95 (8-3)
Ҹ ŵ (̾)   p. 155 (P-11)
Ҹ ŵ (̾)   p. 215 (P-26)
Į (󥿥ߥ)   p. 33 (5-2)
Į ζ ()   p. 131 (P-5)
͵ ()   p. 5 (1-2)
Ϻ ()   p. 79 (7-4)
()   p. 21 (3-2)
()   p. 59 (6-3)
()   p. 123 (P-3)
()   p. 127 (P-4)
ͺ (/)   p. 21 (3-2)

()   p. 59 (6-3)
()   p. 55 (6-2)
ë (칩)   p. 167 (P-14)
ͦ (ץ󥰥ȥӥ)   p. 33 (5-2)
Ǵ ()   p. 159 (P-12)
(ޥĥ)   p. 33 (5-2)
ܺ (̾)   p. 91 (8-2)
ܺ (̾)   p. 95 (8-3)
ܺ (̾)   p. 155 (P-11)
ܺ (̾)   p. 215 (P-26)
ٻ (̾)   p. 175 (P-16)

(칩)   p. 167 (P-14)
(칩)   p. 211 (P-25)
¼ (αƹ)   p. 143 (P-8)

ʿ ()   p. 127 (P-4)

ܻ ư (ॳ)   p. 91 (8-2)
δ (幩)   (S-6)
δ (幩)   p. 37 (S-2)
(NAIST)   p. 29 (5-1)
Ƶ (NAIST)   p. 29 (5-1)

Ȭų (ͧŵ)   p. 103 (9-1)
Ȭ ˮ (å)   p. 99 (8-4)
()   (S-1)
ͺ (纬)   p. 219 (P-27)
͵ ()   p. 199 (P-22)
()   p. 203 (P-23)
()   p. 119 (P-2)
()   p. 71 (7-2)
(GaN-OIL)   p. 91 (8-2)
(GaN-OIL)   p. 91 (8-2)
(GaN-OIL)   p. 95 (8-3)
Ƿ ()   p. 59 (6-3)
ƻ ()   p. 71 (7-2)
μ ()   p. 21 (3-2)
μ ()   p. 123 (P-3)
μ ()   p. 127 (P-4)
ٻ (̾/GaN-OIL)   p. 95 (8-3)
μ (ʼ˸Ω)   p. 33 (5-2)

ο ()   p. 123 (P-3)
» (ʼ˸Ω)   p. 33 (5-2)
ɧ ()   p. 111 (9-3)
(NAIST)   p. 29 (5-1)

ȹ (NICT)   p. 99 (8-4)

(칩)   p. 167 (P-14)
(칩)   p. 211 (P-25)
()   p. 99 (8-4)
()   p. 17 (3-1)
()   p. 21 (3-2)
()   p. 123 (P-3)
()   p. 127 (P-4)
ʿ ()   p. 9 (1-3)
ʿ ()   p. 151 (P-10)